อ.ทพ. ธารินทร์ เพียงสุข (Tarin Piangsuk)
อ.ทพ. ธารินทร์ เพียงสุข
Tarin Piangsuk tarin.p@cmu.ac.th คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ.ทพ. ธารินทร์ เพียงสุข

Tarin Piangsuk

ส่วนวิชาการ/ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา/สาขาวิชาคราวน์แอนด์บริดจ์
  • Diplomate of The American Board of Prosthodontics, ทันตกรรมประดิษฐ์
    The American Board of Prosthodontics, 2565
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, ทันตแพทยศาสตร์
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
1. Piangsuk,T., Henprasert,P., Boonsiriphant,P., Lindquist,T.J., The accuracy comparison of 3D-printed post and core using castable resin and castable wax resin: Journal of Prosthodontics, 2023
2. Choosuk,S., Piangsuk,T., The Effects of Clinical Procedures on Strength of Dental Zirconia: A Literature Review: Journal of International Dental and Medical Research, 2023
3. ธารินทร์ เพียงสุข, ธีระพงษ์ ม้ามณี, ศิริพงศ์ ศิริมงคลวัฒนะ, นพวงศ์ ลือวิฑูรเวชกิจ, Effect of Surface Treatments on Micro-shear Bond Strength of Resin Cement to Hydroxyapatite Ceramic Doped with Calcium Zirconate: , 2018
4. ธารินทร์ เพียงสุข, ธีระพงษ์ ม้ามณี, ศิริพงศ์ ศิริมงคลวัฒนะ, Effect of 10-MDP-containing Primers and Adhesives on the Micro-shear Bond Strength Between Self-adhesive Resin Cement and Zirconia: , 2018
5. ธารินทร์ เพียงสุข, กษาปณ์ พิเชฐโชติ, ชุติกุล เขื่อนแก้ว, ณีรนุช กิตติวินิชนันท์, ปานไพลิน แสงอุทัย, ทวีศักดิ์ ประสานสุทธิพร, Sumana Jittidecharaks, เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบลักษณะพื้นผิวและรูปร่างของวัสดุสำหรับงานวิจัยทางทันตกรรม: , 2017
6. ธีระพงษ์ ม้ามณี, ชุติกุล เขื่อนแก้ว, อิทธิวัฒน์ ทามณีวัน, ธารินทร์ เพียงสุข, ศิริพงศ์ ศิริมงคลวัฒนะ, การปรับสภาพพื้นผิวเซอร์โคเนียเพื่อการยึดด้วยเรซินซีเมนต์: , 2017
7. ศิริพงศ์ ศิริมงคลวัฒนะ, สุรศักดิ์ บุญแก้ว, ธารินทร์ เพียงสุข, ีระพงษ์ ม้ามณี, กำลังแรงยึดเฉือนของสารยึดติดสก็อตช์บอนด์ยูนิเวอร์แซลและรีไลย์เอ็กซ์อัลติเมทเรซินซีเมนต์กับเซรามิกชนิดลิเทียมไดซิลิเกต: , 2016