ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด (LIVE) การบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง Digital Training Programs ทาง Facebook : Dent Cmu ในวันที่ 11 ม.ค.63 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องบรรยายบัณฑิตศึกษา 1

  • January 7, 2020
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด (LIVE) การบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง Digital Training Programs ทาง Facebook : Dent Cmu ในวันที่ 11 ม.ค.63 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องบรรยายบัณฑิตศึกษา 1

หัวข้อบรรยาย...
- Introduction : Overview of Chairside CAD/CAM systems available today.
- The Evolution of CEREC, CEREC Software features and Benefits CEREC Integration Workflow
- CEREC Workflow
วิทยากรโดย Dr.Mohamed Hassanien

และหัวข้อบรรยาย...
- Clinical Solutions and Introduction to PrepCheck
วิทยากรโดย Frederick Wong