การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  • March 21, 2023
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอเชิญชวนท่านร่วมตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาพนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้ที่ https://cmu.to/CMUITAEIT2023