สาขาวิชา

คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกอบไปด้วย 13 ภาควิชา/สาขาวิชา