Loading
Call Us Today (+66) 081-8850101 , (+66) 081-8850110
ช่องทางการติดต่อ Contact Us
  • Call Center

    Tel 081-8850101 หรือ 081-8850110

  • แผนที่

    ชั้น 1 และ 2 อาคาร 45 ปีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

VOC ระบบรับฟังเสียง บุคลากร นักศึกษา และผู้รับบริการ

สถาบันแห่งศาสตร์และวิทยาการขั้นสูงทางทันตกรรมเพื่อสังคม
Institute of Advanceed Dental Sciences for Society