หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (Doctor of Dental Surgery Program)

รายละเอียด

                    หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่สามารถค้นพบความสนใจของตนเอง เพื่อกำหนดแนวทางในการไปประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมั่นคง มีคุณธรรม จริยธรรม  วิสัยทัศน์ และมีทักษะในการดูแลสุขภาพช่องปากของกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปและผู้ที่มีความต้องการพิเศษ รวมทั้งทักษะทางด้านวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม  ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้ด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ และการพัฒนาความเป็นวิชาชีพตลอดหลักสูตร ทั้งในระดับพรีคลินิกและคลินิก

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย          :       ชื่อเต็ม  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

                         :       ชื่อย่อ   ท.บ.

ภาษาอังกฤษ      :       ชื่อเต็ม  Doctor of Dental Surgery

                         :       ชื่อย่อ   D.D.S.

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร:ไม่น้อยกว่า  232  หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร : เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 6 ปี 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา : 

  • ชั้นปีที่ 1 – 2    ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท/คน
  • ภาคฤดูร้อน      ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท/คน
  • ชั้นปีที่ 3          ปีการศึกษาละ 80,000 บาท/คน
  • ชั้นปีที่ 4 – 6    ปีการศึกษาละ 100,000 บาท/คน

คุณสมบัติในการสมัคร

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2565

วิธีการสมัคร

การสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะทันตแพทยศาสตร์ มี 3 ประเภท ได้แก่

รอบที่ 1          การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

รอบที่ 2          การรับแบบโควตาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่                            

รอบที่ 3          การสอบคัดเลือกผ่านระบบรับตรงร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)

ติดต่อเรา

งานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ / โทรศัพท์ 053-944477 / Facebook Fanpage : งานบริการการศึกษาฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.

วันลงทะเบียนวันสุดท้าย

อ้างอิงได้ที่เว็บไซต์ของสำนักทัเบียนและประมวลผล >> reg.cmu.ac.th/ugradapply

ไฟล์แนบ