อาจารย์ ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

9 มกราคม 2567

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ทพญ.ดร.ปิ่นปินัทธ์ วณิชย์สายทอง อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน/สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน เนื่องในโอกาสได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทันตสาธารณสุข ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2566

คลังภาพ