อาจารย์ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2567

19 ตุลาคม 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ทพญ.ดร.นภัสสร อิ่มเอิบ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2567 จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จากผลงานวิทยานิพนธ์เรื่อง “ผลของความชราและภาวะอ้วนต่อการปรับแต่งกระดูกและผลของออกซิเจนบำบัดต่อการปรับแต่งกระดูกในหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความชราด้วยน้ำตาลดีกาแล็กโทสที่มีและไม่มีภาวะอ้วน โดยมี ศ. เชี่ยวชาญพิเศษ ทพญ.ดร.สิริพร ฉัตรทิพากร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

คลังภาพ