อาจารย์ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

9 มกราคม 2567

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ทพ.ดร.คณิช ตรีภูวพฤทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก เนื่องในโอกาสได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2566

คลังภาพ