อาจารย์ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาปริทันตวิทยา

9 มกราคม 2567

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ทพ.ธีรัช สว่างปัญญางกูร อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา/สาขาวิชาปริทันตวิทยา เนื่องในโอกาสได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาปริทันตวิทยา ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2566

คลังภาพ