อาจารย์ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

9 มกราคม 2567

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.พญ.ทพญ.นุชดา ศรียารัณย อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล เนื่องในโอกาสได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2566

คลังภาพ