อาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ 2 ประเภท Oral Presentation ระดับบุคคลทั่วไป ในงานประชุม อ.บ.ท.ท. ครั้งที่ 20

9 พฤศจิกายน 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ ของแสดงความยินดีกับ อ.ทพญ.ณัฐนิช บุญทรง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Oral Presentation ระดับบุคคลทั่วไป และ อ.ทพญ.ดร.นภัสสร อิ่มเอิบ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Oral Presentation ระดับบุคคลทั่วไป

โดย อ.ทพญ.ณัฐนิช บุญทรง นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "High FGFR2 expression associated with gene amplification of FGFR2 in ameloblastoma: a preliminary study"

โดยมี ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)ทพ.ดร.อะนัฆ เอี่ยมอรุณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย

และ อ.ทพญ.ดร.นภัสสร อิ่มเอิบ นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "Correlation between vertical facial configuration and skeletal relapse at different time points after single-jaw BSSO mandibular setback in skeletal class III patients" 

ในการประกวดการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยสาขาทันตแพทยศาสตร์ระดับนานาชาติ องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) ครั้งที่ 20 หัวข้อ “Moving Together Towards The New Dental Era” ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2566 ณ Royal Cliff Hotels Group and Peach Exhibition Hall จังหวัดชลบุรี

คลังภาพ