อาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2566

28 พฤศจิกายน 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุล รองอธิการบดี เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2566 โดย คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการกองทุนอธิการบดี มีมติเห็นชอบรายชื่อผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2566 ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566