ศาสตราจารย์พิเศษ ทพญ.ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ได้รับอนุมัติปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

21 พฤศจิกายน 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์พิเศษ ทพญ.ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีมติอนุมัติปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ โดยจะเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 58 แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 - 2566 ในวันจันทร์ที่ 29 - วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่