รศ.ทพญ.ดร.พิมพ์เดือน รังสิยากูล รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและบัณฑิตศึกษา ได้รับมอบประกาศนียบัตร เป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Assessor)

11 มีนาคม 2567

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ทพญ.ดร.พิมพ์เดือน รังสิยากูล รองคณบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและบัณฑิตศึกษา เนื่องในโอกาสได้รับมอบประกาศนียบัตร เป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Assessor) จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

นอกจากนี้ มีการประกาศเกียรติคุณให้แก่ 10 องค์กรไทยที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพ ได้แก่ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) ตามด้วยองค์กรจากหลายภาคส่วน ที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น (Thailand Quality Class Plus) และรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class) 

ทั้งนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ด้านนวัตกรรม (TQC Plus: Innovation) และขอแสดงความยินดีกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. ที่ได้รับรางวัลรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class)

และขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.ดร. พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล Leadership Excellent Award”

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

คลังภาพ