ประกาศประกวดราคา เครื่องถ่ายและวิเคราะห์ภาพสามมิติด้วยเทคนิคไมโครซีที ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5 มิถุนายน 2567

ประกาศประกวดราคา

เครื่องถ่ายและวิเคราะห์ภาพสามมิติด้วยเทคนิคไมโครซีที

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ