นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท Oral Presentation นักศึกษาระดับปริญญาตรี

9 พฤศจิกายน 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นทพ.ศิรดา ณ บางช้าง พร้อมด้วย นทพ.อิทธิพัทธ์ สามัญเขตกิจ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท Oral Presentation นักศึกษาระดับปริญญาตรี

นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “A web application for prognosis evaluation of periodontally compromised teeth using a convolutional neural network algorithm”

จากการประกวดการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยสาขาทันตแพทยศาสตร์ระดับนานาชาติ องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) ครั้งที่ 20 หัวข้อ “Moving Together Towards The New Dental Era” ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2566 ณ Royal Cliff Hotels Group and Peach Exhibition Hall จังหวัดชลบุรี

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ได้แก่

ผศ.ทพญ.ภัทรานันท์ มหาสันติปิยะ

อ.ทพ.ธีรัช สว่างปัญญางกูร

ทพ.อุกฤษ ยี่สารพัฒน์

คลังภาพ