ทันตแพทย์ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ "ระดับดีเด่น"

19 ธันวาคม 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ทพญ.สุภัทชา ปาคำมา และ ผศ.ทพ.ดร.พิสัยศิษฏ์ ชัยจรีนนท์ (อาจารย์ที่ปรึกษา) เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ "ระดับดีเด่น" กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยีสุขภาพ เรื่อง "ความแข็งแรงยึดเฉือนระหว่างแผ่นไทเทเนียมที่ไม่ผ่านการแอโนไดเซชัน และผ่านการแอโนไดเซชันกับเซลฟ์แอดฮีซีฟเรซินซีเมนต์ชนิดต่างๆ" ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 หัวข้อ "นวัตกรรมสังคมและเทคโนโลยีการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 17 - 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์