คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพระดับ 300 คะแนน (EdPEx300)

22 มิถุนายน 2567

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ประกาศผลหน่วยงาน EdPEx300 รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2567

โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุมครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 และ ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567

มีมติเห็นชอบให้ประกาศให้ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพระดับ 300 คะแนน (EdPEx300) โดยคณะฯ จะพัฒนาและยกระดับคุณภาพสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องต่อไป

คลังภาพ