Library Hours

Mon-Fri 8:30am-6:30pm
(Mon-Fri 8:30am-8:30pm 1 month before final exam)
(Sat-Sun 10:00am-6:00pm 1 month before final exam) Closed on Public Holidays

ประวัติความเป็นมาของห้องสมุด

February 7, 2017

คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้แยกตัวจากภาควิชาทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์ จัดตั้งเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พุทธศักราช 2515 โดยมีอาจารย์ทันตแพทย์หญิงถาวร อนุมานราชธน เป็นคณบดีท่านแรก ท่านได้เห็นความสำคัญของ ห้องสมุด จึงได้ก่อตั้งห้องสมุดคณะขึ้นมาพร้อมๆ กับคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยจัดให้มีห้องเพื่อให้จัดเก็บหนังสือและวารสาร ห้องดังกล่าวอยู่ชั้น 2 อาคารด้านหน้า ตึกติดถนนด้านถนนอินทวโรรส ซึ่งปัจจุบันเป็นภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตึกนี้อยู่ใกล้บริเวณกำจัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัย ใกล้สี่แยกประตูสวนดอก

ระยะเริ่มดำเนินการ ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ มีพื้นที่โดยประมาณ 80 ตารางเมตร โต๊ะอ่าน 2 ตัว ม้านั่ง 12 ตัว ที่อ่านหนังสือพิมพ์ที่ ชั้นเหล็กวางวารสาร 2 ชั้น ตู้มีฝากระจกปิด-เปิด 3 ตู้ หนังสือตำราภาษาต่างประเทศ จำนวน 529 เล่ม หนังสือภาษาไทย 704 เล่ม วารสารวิชาการต่างประเทศบอกรับ 15 รายการ หนังสือพิมพ์รายวัน 2 ฉบับ/วัน การจัดเก็บหนังสืออยู่ในลักษณะชั้นปิด คือหนังสือตำราเก็บใส่ตู้ ใส่กุญแจมีเจ้าหน้าที่ห้องสมุด (ลูกจ้างชั่วคราว) วุฒิ มศ.3 จำนวน 1 คน ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บรักษา และให้บริการยืม-คืนหนังสือ พร้อมทั้งเป็นผู้เปิด-ปิด ห้องสมุด ตามเวลาราชการ 8.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.

การบริการ เมื่อผู้ใช้ต้องการอ่านหรือยืม-คืน เจ้าหน้าที่จะไขกุญแจหยิบหนังสือให้ ผู้ยืมเซ็นยืมลงบนสมุดไว้เป็นหลักฐาน หนังสือยังไม่มีการจัดระบบ วารสารวางกองบนชั้นวารสาร 2 ชั้น ผู้ใช้ต้องการใช้เลือกเองได้จากกองนั้น ๆ ระหว่างที่คณะทันตแพทยศาสตร์ ยังมิได้รับการจัดสรรอัตราบรรณารักษ์ คณบดีมอบหมายให้อาจารย์ทันตแพทย์หญิงมัฑณา อินทรสิริสวัสดิ์ (ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำอยู่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) และอาจารย์ทันตแพทย์หญิงดุษฎี ตันตรินิรันดร์ (ถึงแก่กรรม) เป็นผู้บริหารดำเนินการและดูแลงานห้องสมุดคณะฯ

1 ตุลาคม 2517 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ขอยืมตัวนางสาววิลาวัลย์ สุวรรณสัมฤทธิ์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาช่วยปฏิบัติงานในการดำเนินการ และจัดตั้งห้องสมุดต่อจากอาจารย์ทันตแพทย์หญิงมัฑณา อินทรสิริสวัสดิ์ อาจารย์ทันตแพทย์หญิงดุษฎี ตันตรินิรันดร์ และได้รับโอนมาดำรงตำแหน่งบรรณารักษ์ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2517 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2551

พ.ศ.2520 คณะทันตแพทยศาสตร์ ย้ายจากอาคารเดิมซึ่งใช้เป็นอาคารชั่วคราว มาอยู่คณะทันตแพทยศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ เลขที่ 130 ถนนสุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ มีพื้นที่ 280 ตารางเมตร มีที่นั่งอ่าน 90 ที่นั่ง


ต่อมาในวันที่ 1 มิถุนายน 2535 ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ ย้ายจากอาคาร 2 มาอยู่อาคาร 20 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้น 5 และเปิดให้บริการในวันที่ 15 มิถุนายน 2535 ปัจจุบันห้องสมุดมีพื้นที่ 723 ตารางเมตร มีที่นั่งอ่าน 150 ที่