การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “The Past, Present and Future of Restorative Dentistry”

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “The Past, Present and Future of Restorative Dentistry”

โครงการประชุมวิชาการ
เรื่อง “The Past, Present and Future of Restorative Dentistry”
วันที่ 11-12 มกราคม 2567
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทการลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน (บาท)

ก่อนวันที่

31 ธันวาคม 2566

ตั้งแต่วันที่

1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

ทันตแพทย์ทั่วไป

3,500

4,500

นักศึกษาปัจจุบัน, ศิษย์เก่า และ

อาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2,900

3,900

อาจารย์ และนักศึกษาหลังปริญญาสาขาทันตกรรมบูรณะ และสาขาเอ็นโดดอนต์

1,000

1,000