การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “The Past, Present and Future of Restorative Dentistry”

ตรวจสอบรายชื่อผู้รับใบเกียรติบัตร

Total 293 items.
#ชื่อ - นามสกุลไฟล์เกียรติบัตร
  
1ทพญ. พัชรนันท์ ศักดิ์สิริกุล
2ทพญ. ณัฐณิชา เพชรแก้ว
3ทพญ. เสาวณีย์ ฐานียธรรมคุณ
4ทพญ. เบญจพร รักษ์มณี
5ทพญ. ปัณรส แสงตระกูลกมล
6ทพญ. สุปรียา สมบัติ
7ทพ. ธนวริทธิ์ จำเนียรกาล
8ทพญ. ฐาปนา ชลิศราพงศ์
9ผศ.ทพ.ดร. วีระพันธ์ อุ่นเมืองทอง
10ทพ. ภวัต โลเกศเสถียร
11ทพ. หรคุณ ชุติมาเทวินทร์
12ทพญ. ญาณิน รัตนติกุล
13ทพ. ณัฐนนท์ ฉายะ
14ทพ. รุ่งโรจน์ ประสพสุข
15ทพ. ภูมิระพี พนาสันติภาพ
16ทพ. กิตติพงศ์ บูรณะโสภณ
17ทพญ. สมณิชภัทร สีดากุลฤทธิ์
18ทพญ. อุไรริสา อุไรชื่น
19ทพ. ศรัณย์ ศรีบัณฑิตกุล
20ทพ. ธนัชเศรษฐ์ คัมภิรานนท์
21ทพ. คณวัฒน์​ แซ่บ่าง
22ทพญ. ณิชา จงสู่วิวัฒน์วงศ์
23ทพญ. กนกกร สุรพงษ์จินดา
24ทพญ. วิจิตรา รัตนกุล
25ทพญ. วรรษมน ต่อไพบูลย์
26ทพญ. วรรษมน สนใจธรรม
27ทพ. ศรันย์ สัมฤทธิ์
28ทพ. สาธร รักทองสุข
29ทพญ. ศิรดา สุทธิพันธุ์
30ทพญ. กนกวรรณ บุญพงษ์
31ทพญ. ปราณิศา เอมอยู่
32ทพญ. นงนภานันท์ คำปินไชย
33ทพญ. ธัญชนก เนียมแตง
34ทพญ. ทัตพร แสนเทพ
35ทพญ. จงรัก นาคสีสุก
36ทพญ. เตือนตา แดงชาวนา
37ทพญ. กุลนันท์ แสงจันทร์ภักดี
38ทพญ. ศิตา แสนหมุด
39ทพญ. วิรดา วานิชรัตน์
40ทพญ. พีรยา จงวิริยานุรักษ์
41ทพญ. กมลา จันทร์เพ็ญ
42ทพญ. พิมพ์กนก กนกน้อยหมอ
43ทพญ. สุภัชชา จรัสตระกูล
44ทพญ. วัชราภรณ์ อินทรา
45ทพญ. อารญา หอวิจิตร
46ทพ. ทพ. กิตติพงศ์ ทัตตากร
47ทพญ. ยุพาพรรณ จามรเนียม
48ผศ.ทพ.ดร. ธนพล ศรสุวรรณ
49ทพญ. ดวงฤทัย ขอบคำ
50ทพญ. พรสุภา ท้วมสมบุญ
51ทพ. วิทวัส ผลดี
52ทพญ. ชนันพร เตียวเจริญโสภา
53ทพ. กันต์ฏิญะ หงษ์ษา
54ทพญ. นฤมล พงษ์พินิจศักดิ์
55ผศ.ทพญ.ดร. ภูมิศักดิ์ เลาวกุล
56ทพญ. ญาดา เยห์
57ทพญ. พิชชา คูสุวรรณ์
58ผศ.ทพญ. วีรนุช ทองงาม
59ทพ. วรพล แซ่เฮ้ง
60ทพญ. ณัชชา ตันติแสงอรุณ
61ทพญ. ชุติมา สุขประภาภรณ์
62ทพญ. ชานิกา โอวาทสกุล
63ทพญ. ปิยะนีย์ ธารธนานนท์
64ทพญ. อโณทัย ขจรปรัชญา
65ทพญ. สุพิชญา ขำเอี่ยม
66ทพ. วโรดม จงสุวรรณวัฒนา
67ทพญ. ปัทมา กิติกุศล
68ทพ. สุริยะกุล วงษ์ซื่อ
69ทพญ. อารดา น้อยหัวหาด
70ทพ. เจษฎา พวงสายใจ
71ทพญ. ณัฏฐิติกานต์ จรรยาวัฒน์
72อ.ทพญ. พนัสยา จตุรานนท์
73ทพญ. วีริยา จิระวโรภาส
74ทพ. ครรชิต สุวรรณาลัย
75ทพญ. จงดี กำบังตน
76ทพญ. ศิพัชร ธีระพันธุ์พิเชฏฐ์
77อ.ทพ.ดร. ตรัยธาวิต นาคสกุล
78ทพ. กิตติศักดิ์ ศิริกันไชย
79ทพญ. กนกวรรณ ยาวิไชย
80ทพญ. ณัฐณิชา งามทับทิม
81ทพ. อมรจรัส อิทธิอริยวิกุล
82ทพญ. ชญาดา มัทวานนท์
83ทพ. วสวัตติ์ สุนทรวาทิน
84ทพ. ธีรยุทธ พชพิชัย
85ทพญ. ปาจรีย์ อิ่มอุดม
86ทพญ. พุทธรักษา สุมงคลธนกุล
87ทพญ. นันทิยา บุญยืน
88ทพญ. พิชชา ธรรมจักร์
89ทพญ. ชญาวรักษ์ ไชยขันธ์
90ทพญ. ธันย์ชนก ศิริปจะนะ
91ทพ. ธนภูมิ ไชยวงศ์
92ทพญ. วราภรณ์ ภูริวรางคกูล
93ทพญ. เอกอร สุทธิเมธากร
94ทพ. กิตติทัต วันหนุน
95ทพญ. จิราพร เหลือศิริ
96ทพญ. ญาณินท์ นิ่มนวลกุล
97ทพญ. ณิชกมล งามขำ
98ทพญ. ณิชา โนจิตต์
99ทพญ. รวิภา ยะสาคร
100ทพญ. สิรดา กวินโสภณ
101ทพ. ปรินทร รัตนกิจกมล
102ทพญ. อรพิมล ชื่นชูธรรม
103ทพญ. กรวรรณ สนธิรัตน์
104ทพญ. อนินธิตา วรรณา
105ทพญ. ภัทรวดี พรมทา
106ทพญ. ขวัญศิริ ศรีบุญทรง
107ทพ. ตรรกย ชูกุล
108ทพญ. ทักษพร สิริจรรยาพงศ์
109ทพ. ปุณยวีร์ อัครเจริญรัฐกุล
110ทพญ. พรรษชล พัฒนจิตรศิลป์
111ทพ. พุฒิพงศ์ สุขพงษ์ไทย
112ทพญ. มนภรณ์ วิมลรัชต์มโนรม
113ทพ. ศุภกร อัศวราชันย์
114ทพญ. อัญชุลี สุวรรณรัตน์
115ทพญ. วรินทร์กุล จันทร์วิจิตรกุล
116ทพญ. เมธิศา เสริมศิริมานนท์
117ทพญ. ณัฐชา จริยมานะ
118ทพ. ณัฐวุฒิ บริกุล
119ทพญ. คนัมพร ปิงกุล
120ทพญ. ณัฐณิชา ชโลธร
121ทพญ. นวพร กีรติไพศาลสกุล
122ทพญ. ปัทมภรณ์ บูรณสัจจะ
123ทพ. พุฒิพงศ์ สอนสมบูรณ์
124ทพญ. วรลักษณ์ พุฒิสกุลวงศ์
125ทพญ. วีรยา จารุวัต
126ทพญ. พัทธ์ธีรา เพ็ญพสิษฐ์
127ทพญ. ธันยธร ทองสร้อย
128ทพญ. นันทพัทธ์ เอี่ยมตระกูล
129ทพญ. พรรษชล ศรีสุชน
130ทพ. อภินัทธ์ แสงสกุล
131ทพญ. วิสสุตา พงศ์พลาดิศัย
132ทพญ. ปวีณ์ ปิยะโสวรรณ
133ทพญ. รัตนทิพต์ รัตนพิทักษ์
134ทพญ. ณภัทร ศุภสิริเพ็ญพงศ์
135ทพญ. ธนัญญา ชลิตตานนท์
136ทพญ. สุวิมล บุญประเสริฐ
137ทพญ. เพชรมณฑ์ โอสถาพันธุ์
138ทพญ. บุณทริกา ชื่นจิตกุลถาวร
139ทพ. ณัฐนนท์ เนาวกูล
140ทพญ. อัจฉรา พวงสายใจ
141ทพญ. จุฑามาศ อนุวงศ์เจริญ
142ทพญ. พราว อมรวิลาศ
143ทพญ. เปมิกา ทองเทศ
144ทพญ. ธัญวลี พีรสุขประเสริฐ
145ทพ. อาซีซีร์ สนิทสกุล
146ทพญ. ฟิรฮานา อาแซ
147ทพญ. รัญญาภัสร์ มุขเงิน
148ผศ.ทพ.ดร. วรัตม์ ลีลาพรพิสิฐ
149ทพญ. ปานไพลิน แสงอุทัย
150ทพญ. จุฑามาศ ชนะศรีโยธิน
151ทพญ. จุฑารัตน์ ณ ลำพูน
152ทพ. วัชรพล กีรติวิบูลย์
153ทพญ. ชุติกุล เขื่อนแก้ว
154ทพญ. อุไรภรณ์ กล้าทำ
155ทพญ. มุกรินทร์ อึ้งนภาธานินทร์
156ทพ. ณัฐพนธ์ สนธิการ
157ทพญ. ผลิกา เหลืองเรืองรอง
158ทพ. ศุภสิริ พงษ์ศิริ
159ทพญ. ปาริชาต อิศรางกูร ณ อยุธยา
160อ.ทพญ.ดร. วรพร หอมเสียง
161ทพญ. ณัฐปภัสร์ ชยุตพงศ์
162ทพญ. ศิริพร จีเอ้ย
163ทพ. ปริญญา โนนันธิ
164ทพญ. ณัฐชา ตั้งรุ่งโรจน์ขจร
165ทพญ. ปาริชาต ฉินชิยานนท์
166ทพญ. อภิมาศ บำรุงพืช
167อ.ทพ.ดร. พงษ์สิริ ใจคำปัน
168ทพญ. กนกวรรณ กาเปา
169ทพญ. ชนม์นิภา ภูวงศ์เจริญ
170ทพ. วริศ ศิริวันสาณฑ์
171อ.ทพ. วสันต์ วัธนศักดิ์
172อ.ทพ. ทักษ์สิทธิ์ จรัสแสงไพศาล
173ทพญ. ชรินดา สุธาวา
174ทพญ. จุฑามาส น้อยนารถ
175ทพ. ปวริศร์ จุลภักดิ์
176ทพญ. อัจฉรีย์ บุลยเลิศ
177ทพญ. ณัฐกานต์ ลิ้มสุขนิรันดร์
178ทพญ. นฎา บูรณารมย์
179ทพ. สหรัฐ จงรุ่งสำราญ
180ทพ. ฐานันท์ ตัณฑศรี
181ทพญ. ดวงพร จิรอภิวัฒนา
182ทพ. จตุรพัฒน์ ประคำสาย
183ทพญ. ศรินทิพย์ ขจรวุฒิเดช
184ทพญ. สิริชล เกิดชื่น
185ทพ. ณัฐดนัย พงศ์สุเสนีย์
186ทพญ. พรรณภรณ์ มีเงิน
187ทพญ. ปิยพร ชวพันธุ์
188อ.ทพ. ทศพล อินประโคน
189ทพ. ทวีศักดิ์ กาวกาย
190ทพ. กิตติพันธ์ เลิศรุ่งโรจน์
191ทพญ. สุนิสา เลิศศิริรักษ์
192ทพญ. วัลลภา ชื่นมงคลสกุล
193ทพ. รพิฉัตร เมฆศิริ
194ทพ. หิรัญญ์ อุ่นใจแรม
195ทพญ. กันต์ฤทัย รักษ์ตระกูล
196ทพญ. มานิตา พรหมทอง
197ทพญ. สุวพิชญ์ ช่างเกวียน
198ทพญ. ชุติพร เกิดทิพย์
199ทพญ. ณภัค สิริบริรักษ์
200ทพ. ยงยุธ พงศ์ศิลามณี
201ทพญ. กุลวรัตน์ สิรินันทเกตุ
202ทพญ. สุทธิกา อินทสะอาด
203ทพญ. ญานิกา แสงเถกิง
204ทพ. ธนาวิชญ์ ธรรมจักร
205ทพญ. ชุติมา นวศรี
206ทพ. พรหมพิสุทธิ์ อุดมพิสุทธิคุณ
207ทพญ. นิศาชล ธาราวดี
208ทพญ. บวรลักษณ์ ทวีเดช
209ทพญ. อสมาภรณ์ นิลพราหมณ์
210ทพญ. กิติยา ไชยวรรณ์
211ทพญ. ณิชมน ตติยรัตนพันธิ์
212ทพญ. ตัสนีม พิมพ์ประพันธ์
213ทพ. สุรศักดิ์ บุญแก้ว
214ทพญ. นัชรินทรณ์ หงษ์หนึ่ง
215ทพ. ถิร ปุญญวัฒนะ
216ทพ. ธีรภพ ปัญญากร
217ทพ. วงศ์วัฒน์ ปกรโณดม
218ทพญ. ธนภรณ์ ศุภางคะรัตน์
219ทพญ. กาญจนา ดวงสอาด
220ทพญ. อริยพร แก้วดวงแสง
221ทพ. พลาพัฒน์ พิงคำขา
222ทพญ. วรุณศิริ สัมพันธ์สมโภช
223ทพญ. จงรัก เป็นมูล
224ทพญ. ยุวธิดา ภูพันหงษ์
225ทพ. พงศ์เพชร กิ่วแก้ว
226ทพ. ณัฐพล เตชูปกรณ์
227ทพญ. ปรภาว์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
228ทพญ. ดวงกมล สุขประทุม
229ทพญ. สุพิชญา ชูสุข
230ทพญ. พิชญานี ชุมพลกุล
231ทพญ. ณฐพร มณีวรรณ
232ทพญ. กนกวรรณ จันทร์อยู่
233ทพ. ธัชนนท์ กอบฝั้น
234ทพญ. ธัญธิดา แก่นไชย
235ทพญ. สิริรัตน์ ศรทรง
236ทพญ. ปนิตา กิตสดายุรัช
237ทพญ. ชณิตา ชาญวัฒนกิจ
238ทพญ. อุมาพร ไวปรีชี
239อ.ทพ.ดร. กษิดิศ รักษาเกียรติ
240ทพญ. รชยา เชื้อดี
241ทพญ. เบญญา กังสนารักษ์
242ทพญ. ชิดชนก อั้ง
243ทพญ. กนกพร เผ่าพันธ์
244อ.ทพ. ธีรพันธ์ นราแก้ว
245ทพญ. หนึ่งฤทัย สมคำ
246ทพ. ภาณุวัฒน์ สีกงพาน
247ทพญ. ธนาพร สุวรรณหาร
248ทพ. ธีรภัทร คุณจักร
249ทพ. นนทพัฐษ์ ทองรอด
250ทพ. ก้องเกียรติ มาลี
251ทพญ. เมลิสสา ภู่วรวงศ์
252ทพญ. จริยา ณ. เขียงใหม่
253ทพญ. พัณไมล์ เฮงตระกูล
254ทพ. ณัฐพงษ์ นันโท
255อ.ทพ. ทัศไนย สุขเบญจา
256อ.ทพญ. ฟ้าใส บวรสิริเกษม
257ทพญ. นันทรัตน์ สุธีรทัตต์
258อ.ทพญ. สุพิชญา เตชาชาญ
259ทพ. ทนุธรรม สมบูรณ์โชคพิศาล
260ทพ. อริยผล ตึกดี
261ทพญ. ญาราภรณ์ คุณุปการณ์
262ศ.ทพญ.ดร. สุมนา จิตติเดชารักษ์
263รศ.ทพญ.ดร. ธนิดา ศรีสุวรรณ
264ผศ.ทพ.ดร. สิทธิกร คุณวโรตม์
265ผศ.ทพ.ดร. ธีระพงษ์ ม้ามณี
266ผศ.ทพ. อาณัติ เดวี
267ทพญ. วันวิสาข์ วงษ์สีดาแก้ว
268ทพญ. กิตติยา ยืนยิ่ง
269ทพญ. จินต์พัทธกานต์ ทวีพัฒนะพงษ์
270ทพ. สรณ์สิริ ปูชิตภากรณ์
271ทพญ. พรชนก ศรีสังข์
272ทพญ. ธิตินันท์ ต๊ะวันวงค์
273ทพญ. มิเชล วีระแกล้ว
274ทพญ. มีนนา สุรพลชัย
275ทพ. เกษมสันต์ สุจริตวณิช
276ทพญ. อรจิรา วีริยานันท์
277ทพญ. รับขวัญ หังสพฤกษ์
278ทพญ. กุลยา มณีวงศ์
279ทพญ. ชัญญานุช เวชวิทยาขลัง
280ทพ. ศตวรรษ มานพพันธ์
281ทพ. ณัฐชนน พรหมรักษ์
282ทพ. ชัชพงศ์ ศรีสหบุรี
283ทพญ. ธิดารัตน์ วัชรอาภานุกร
284ทพญ. สิตานัน ทวิภาคี
285ทพญ. ชนินาถ วิเศษเธียรกุล
286ทพญ. ประภัสพรรณ รัตนศุภสิริ
287ทพญ. รักษ์สิน วงศ์จิรสกุล
288ทพญ. ขวัญชนก ละอองนวลพานิช
289อ.ทพญ. ฐานิดา กอเจริญรัตนกุล
290ผศ.ทพญ.ดร. สาวิตรี วะสีนนท์
291อ.ทพ. ประวีณ ไผ่วงษ์
292ผศ.ทพญ. ดรุณี โอวิทยากุล
293ผศ.ทพญ.ดร. ศิริจันทร์ เจียรพุฒิ