การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง “Cadaveric Workshop Sinus Floor Elevation & Free Gingival Graft”

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง  “Cadaveric Workshop Sinus Floor Elevation & Free Gingival Graft”

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น
เรื่อง  “Cadaveric Workshop Sinus Floor Elevation & Free Gingival Graft”


วันที่ 17 มกราคม 2566 (ภาคบรรยาย) ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จ.เชียงใหม่
วันที่ 18 มกราคม 2566 (ภาคปฏิบัติ) ณ ศูนย์ฝึกทักษะผ่าตัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ค่าลงทะเบียน
เฉพาะภาคบรรยาย (รับ 40 ที่นั่ง): 2,000 บาท
ภาคบรรยายและปฏิบัติ (รับ 10 ที่นั่ง): 80,000 บาท