การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “Basic Periodontal and Implant Microsurgery”

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “Basic Periodontal and Implant Microsurgery”

โครงการประชุมวิชาการ
เรื่อง “Basic Periodontal and Implant Microsurgery”

วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2567
ณ ห้องบรรยาย 6 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ค่าลงทะเบียน: 50,000 บาท