การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “EndoQuest 2024: Facing and Fixing Endodontic Errors”

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “EndoQuest 2024: Facing and Fixing Endodontic Errors”

โครงการประชุมวิชาการ
เรื่อง “EndoQuest 2024: Facing and Fixing Endodontic Errors”


ภาคบรรยาย: วันที่ 30 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลส์ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
ภาคปฏิบัติ: วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ค่าลงทะเบียน

ประเภทการลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน (บาท)

ภาคบรรยาย

ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ

ภายในวันที่

10 กรกฎาคม 2567

ตั้งแต่วันที่

11 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

ภายในวันที่

10 กรกฎาคม 2567

ตั้งแต่วันที่

11 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

ทันตแพทย์ทั่วไป

1,900

2,500

9,500

10,500

นักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1,200

1,800

7,000

8,000