การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง "Capability & Possibility in Digital Dentistry”

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง

โครงการประชุมวิชาการ
คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมทันตกรรมดิจิทัลแห่งประเทศไทย
เรื่อง “Capability & Possibility in Digital Dentistry”
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 @Nimman Convention Centre จังหวัดเชียงใหม่

 

ค่าลงทะเบียน

ประเภท

อัตราค่าลงทะเบียน

ทันตแพทย์ทั่วไป

2,000 บาท

บุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มช.

และสมาชิกสมาคมทันตกรรมดิจิทัลแห่งประเทศไทย

1,500 บาท

นักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.

1,200 บาท