การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ (Systematic Review & Evidence Synthesis)”

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์  (Systematic Review & Evidence Synthesis)”

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ (Systematic Review & Evidence Synthesis)”

วันที่ 17-19 มิถุนายน 2566

ห้องบรรยาย 6 อาคาร 2 ชั้น 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

**ผู้ลงทะเบียนต้องนำคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาด้วย**