การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการประชุมวิชาการ OMFS Dentistry CMU CE2023 เรื่อง “Current Tissue Reconstruction in Implant Dentistry”

โครงการประชุมวิชาการ OMFS Dentistry CMU CE2023 เรื่อง “Current Tissue Reconstruction in Implant Dentistry”

-ขยายระยะเวลาลงทะเบียนในอัตราพิเศษ ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566-

โครงการประชุมวิชาการ OMFS Dentistry CMU CE2023
เรื่อง “Current Tissue Reconstruction in Implant Dentistry”

ภาคบรรยาย: วันที่  24-26 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรม แคนทารี่ ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่
ภาคปฏิบัติ: วันที่  27-28 พฤษภาคม 2565 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่