การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง “Learning today, working together for better tomorrow”

โครงการประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง “Learning today, working together for better tomorrow”

โครงการประชุมวิชาการออนไลน์
เรื่อง “Learning today, working together for better tomorrow”

-เผยแพร่สื่อการบรรยายผ่านกลุ่มการเรียนรู้บน Facebook-
 

ค่าลงทะเบียน: 950 บาท