การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(ปิดรับลงทะเบียน) โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “CMU OMFS 2024 Annual Scientific Meeting: Special Surgery for Special Person”

ตรวจสอบรายชื่อผู้รับใบเกียรติบัตร

Total 169 items.
#ชื่อ - นามสกุลไฟล์เกียรติบัตร
  
1ทพ. ธนพัฒน์ จินตนาวัฒน์
2ทพญ. ชนกนันท์ ธิราช
3ทพญ. บุญญาพร ตันติโกวิทย์
4ทพญ. ศิริพร จีเอ้ย
5ทพญ. พิมพ์วดี อาษา
6ทพญ. การณิกศา อัครอัปสร
7ทพญ. นวรัตน์ ทรวงอนุรักษ์
8ทพ. ณภัทร นิมิตกุลไพบูลย์
9ทพญ. ภานิณี ยนต์สุข
10ทพญ. อัญญาต์ ศิริธรรม
11ทพญ. ทัศนี สลัดยะนันท์
12ทพญ. วรลักษณ์ วงค์กุศลเลิศ
13ทพญ. ญาณิศา นฤนาทวงศ์สกุล
14ทพญ. รุจิรา ลีวาณิชยกูล
15ทพญ. วริศรา รัตนะสุภา
16ทพ. อธิษฐ์ คณุตม์วงศ์
17ทพญ. ปัณณพร มานะภักดี
18ทพญ. ธนัญญา จงเจริญกิจ
19ทพญ. ภัณฑิรา โอฬารกิจไพบูลย์
20ทพญ. ภัณฑิรา วิสุทธิเมธีกร
21ทพ. พชร พิมลธเรศ
22อ.ทพ. เอกพงษ์ เดชธรรม
23ทพ. ณัฐกุล จรัญธัญกุล
24ทพ. กาณฑ์ ลังกาพินธ์ุ
25ทพญ. ศันศนีย์ นีละวัฒนาศุข
26ทพ. เดชชัย นัดดาหิรัญ
27ทพญ. เพียงรวี ดำเนินสวัสดิ์
28ทพญ. ประภาสิริ เดี่ยวปรัชญารักษ์
29ทพญ. ณภัทร กุฎอินทร์
30ทพญ. ศุภมาส พัฒนภิรมย์
31ทพ. กฤษณะ ธัญลักษณ์เดโช
32ทพ. เจนวิทย์ ขันติสมบูรณ์
33ทพ. ธนาวุฒิ ตันติวงศ์วัฒน์
34ทพญ. ชนาพร แสงทองสถิตย์
35ทพญ. วิภัชชา โกวรรณ์
36ทพญ. เยาวลักษณ์ สุธรรมพร
37ทพ. พงศ์ปณต สิทธิขันแก้ว
38ทพ. พิชิต งามวรรณกุล
39ทพ. ทองปักษ์ นิลพันธุ์
40ทพ. วิวรรธน์ เกียรติสิน
41ทพญ. พัชราภรณ์ เอี่ยมเสน
42ทพ. ศุภวิชญ์ บำรุงศรี
43ทพญ. รวิสรา แสนศิริ
44ทพ. วัชรพงศ์ วงศ์หิรัญวัฒน์
45ทพ. ติณห์ ปัญญาวราภรณ์
46ทพ. สนธิเดช สขศิลป์ชัย
47ทพญ. จันทร์จิรา หอมนาน
48ทพญ. กัญญารัตน์ ภูริภัสสรกุล
49ทพญ. เขมมวรรณ์ ชูทอง
50ทพญ. นดา เก่งพานิช
51ทพญ. ธิติมา รักซ้อน
52ทพญ. ธนวรรณ ผณินทรารักษ์
53ทพ. กิตติคุณ คำแถลง
54ทพ. บัณฑิตย์ บุญมูล
55ทพ. อังกูร อุ่นเรือน
56ทพญ. ธิดาทิพย์ สกุลวันธนาศักดิ์
57ทพ. สุรวุฒิ ปัญญารัมย์
58ทพญ. ณัฐธีรา ลีลานุสรณ์
59ทพ. ชัยวุฒิ กวางต๊ะ
60ทพ. ธรรมนูญ บุญขำ
61ทพ. ณคร แกว่นกสิกรรม
62ทพญ. สวรินทร์ วงษ์โต
63อ.ทพญ. ทิตยา ไชยบุญญารักษ์
64ทพ. เกจิ กล่ำน้อย
65ทพ. ชยพล สุขสบาย
66ทพญ. ณิชกานต์ ศรีสิทธิพจน์
67ผศ.ทพญ. ดรุณี โอวิทยากุล
68ทพญ. ดวงกมล วงศเป็ง
69ทพญ. ชนม์วรินทร์ ใจเอื้อ
70ทพญ. เพ็ญแข อยู่เสดียง
71ทพ. ณัฐกร แซ่เหง่า
72ทพ. สุภสิทธิ์ นาคไร่ขิง
73ทพญ. ทัศไนย์ ตั้งมั่นคงวรกูล
74ทพญ. อัญชลี นาครินทร์
75ทพ. ชวินทร์ อัครวรกุลชัย
76ทพญ. พีรดา รากคำ
77ทพญ. ปภาวรินทร์ ตีระจินดา
78ทพญ. นันท์มนัส ภูวพัฒน์ธนกุล
79ทพญ. อรพรรณ จันทรา
80ทพญ. อัจฉรา วงศ์หล้า
81ทพญ. วิจิตรา รัตนกุล
82ทพญ. กมลชนก นฤมล
83ทพ. จิรายุ แก้วศรีลา
84ทพญ. มยุรี พงศ์วัชราภรณ์
85ทพญ. มลภิรา กะแก้ว
86ทพ. วิชญะ กฤษณะโลม
87ทพ. ปริญญา แก้ววงศ์วัฒนา
88ทพญ. ทัศพร สงฆ์สังข์วรณ์
89ทพญ. มณฑิตา โตวรรธกวณิชย์
90ทพญ. จีรนันท์ ประกอบการ
91ทพ. พุทธิพจน์ หริณวรรณ
92ทพ. ภานุพงศ์ บรรลือ
93ทพ. อรรถวิชย์ ปานพาน
94ทพญ. เกษรา แก้วเขียว
95ทพญ. กุลยา บุญวัชรัชย
96ทพ. ณัฐชนน พรหมรักษ์
97ทพ. ชัชพงศ์ ศรีสหบุรี
98ทพญ. นมิตา หวังซื่อกุล
99ทพญ. สิริพัชร ตฤติยศิริ
100ทพญ. อริสา รุ่งเรืองธนะกิจ
101ทพญ. สุทัตตา ประจียชาติ
102ทพญ. อภิสรา รอดคล้าย
103ทพญ. สราพร คูห์ศรีวินิจ
104ทพญ. กฤติยา นครครื้น
105ทพญ. สิรชา คงกิตติมากุล
106ทพญ. ศิวกร รัตนกุณฑี
107ทพญ. สุชัญญา ศรีพระราม
108ทพ. เมธากร บุตรกระจ่าง
109ทพญ. ณัฐณิชา นาคเงินทอง
110ทพ. นรินทร์ ไชยประดิษฐ์
111ทพ. สันติภาพ พุทธนิมนต์
112ทพญ. บวรลักษณ์ คำภีระ
113ทพญ. อภิพร เจียมวโรเศรษฐ
114ทพญ. สมฤดี สุขศรี
115ทพญ. ศศิธร ก้อนจันทร์เทศ
116ทพญ. ณัฐรี สนั่นชาติวณิช
117ทพญ. นิศรา วัฒนานิวัต
118ทพ. สุทธินาถ ตั้งฑิกุล
119ทพญ. ธัญญพร วชิรโรจน์ไพศาล
120ทพญ. ศิรินภา ศิริวัฒนโดม
121ทพญ. นภัสกร ดอนชัย
122ทพญ. จิตรติมา ชูสุริแสง
123ทพญ. ปราณปริยา มาน้อย
124ทพญ. วรัญญา เรืองวิญญูเวช
125อ.ทพญ. ชัญญรัช เกียรติตั้ง
126ทพญ. วนิดา คงประเสริฐกิจ
127ทพญ. นิรัชพร ราตรีประสาทสุข
128ทพ. ธนาธิป เส็งสมวงษ์
129ทพญ. ธัชมน จรรยาสิทธิกุล
130ทพญ. อาภาภัทร เกษียรสินธุ์
131ทพญ. อัมพาพันธ์ ชุมภูชัย
132ทพญ. จิราภา คำใหม่
133ทพญ. ณิชมน ลีโทชวลิต
134ทพญ. ศาตนาฏ แสวงสุขสันต์
135ทพญ. สุทธิดา ภักดีมีชัย
136ทพญ. ญาดา จารุรัชต์ธำรง
137ทพญ. ธัญลักษณ์ ฉายประยูรโกศล
138ทพ. ปณิธาน อนันตยศ
139ทพญ. อุษมา พิริยโภคัย
140ทพ. พงศธร ฉวีวัฒนสกุล
141ทพ. โชคธิพัทรณ์ ตรีรยาภิวัฒน์
142ทพ. สชานนท์ ศิริเวชฎารักษ์
143ทพญ. ทิวาทิพย์ ถิรธนาเจริญวงศ์
144ทพญ. ศุภากร นันต์นวรัตนกุล
145ทพ. กิตตินันท์ กุลกฤษฎา
146ทพญ. ดลยา บวรสมบูรณ์กุล
147ทพ. นพัตธร บุญเอกอนันต์
148ทพญ. อภิชญา สายบัว
149ทพ. อภิชญา ฮันตระกูล
150ทพญ. มาริสา เพิ่มพูนธนาลาภ
151ทพญ. ศิรินาถ ศิรินิล
152ทพญ. เจนจิรา สงประเสริฐ
153ทพญ. มนทนา พงศ์พยุหะ
154ทพญ. พราวดารา หงส์สามสิบเจ็ด
155ทพญ. ฐิตินันท์ กองฟู
156ทพ. วชิรายุทธ ทองฝั้น
157ทพ. ภูมิรพี คำเพ็ง
158ทพญ. ประไพ เล้ารักษา
159ทพญ. นภัสสร รากผักแว่น
160ทพญ. สุธาทิพย์ บุญยขันธ์
161ทพญ. ณัฐกาญจน์ ภาคยวงศ์
162ทพญ. ปิยณัฏฐ์ กังสวัสดิ์
163ทพญ. ธิดารัตน์ วัชรอาภานุกร
164ทพญ. จิตสุภา เลิศเรืองศุภกุล
165อ.ทพ. กิตติศักดิ์ กัญญพันธ์
166นาย ฐิติวัชร หิรัญประสิทธิกุล
167นาย KYO ONODERA
168MR. NISHIMURA MASAHIRO
169ทพ. ณฐพล จำนงโชค