การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “Moving from theory to practice in Endodontics: Minimally invasive approaches”

ตรวจสอบรายชื่อผู้รับใบเกียรติบัตร

Total 156 items.
#ชื่อ - นามสกุลไฟล์เกียรติบัตร
  
1ทพ. ฤทธิ์มงคล แซ่ฮั่น
2ทพญ. ประพิณ วินิทธานันท์
3ทพ. อานันท์ ศิรินิรันดร์
4ทพญ. พรสุภา ท้วมสมบุญ
5ทพญ. ชณิตา ชาญวัฒนกิจ
6ทพญ. สุดารัตน์ ปินไชย
7ทพญ. นภสร ตันพิพัฒน์
8ทพญ. สุลาลิวัลย์ วินท์
9ทพญ. บุณยาพร บุณยศิวาพงศ์
10ทพ. ศุปโชค สันตวะกุล
11ทพ. ปวรินทร์ บัวคำซาว
12ทพญ. เบญจพรรณ กาบแก้ว
13ทพญ. อารียา ก๋าใจ
14ทพ. ภาณุพงศ์ กุลรัตน์
15อ.ทพ.ดร. กษิดิศ รักษาเกียรติ
16ทพญ. ณัฐธยาน์ นพรัตน์เมธี
17อ.ทพ. กิตติพงษ์ เกตุแป้น
18ทพญ. วริยา จิตตะรัตน์
19ทพญ. ชนันพร เตียวเจริญโสภา
20ทพญ. ศตวรรษ์ ตรงศีลสัตย์
21ทพญ. บุญสิตา เตชานุรักษ์
22ทพญ. แพร บางสุวรรณ
23ทพญ. ศิรดา กฤษดำ
24ทพญ. กมลรัตน์ ลิมป์ปัทปาณี
25ทพญ. อัณณพา ยิ้มดี
26ทพญ. พิมพ์ภัสสร พริกบุญจันทร์
27ทพ. ณัฐพล เกิดผล
28ทพญ. อาภาภรณ์ พูลบัว
29ทพญ. กนกวรรณ น้อยนามบุญ
30ทพญ. นันฐ์วรรณ พรมเอี้ยง
31ทพ. คณธัช ศิริทัศนกุล
32อ.ทพ.ดร. ศุภชัย ยาณะเรือง
33ทพญ. สุนิสา ขอสุข
34ทพ. กันต์ฏิญะ หงษ์ษา
35ทพ. นราธร ก้งโง้ย
36ทพญ. ชัญญา จำปาเกิดทรัพย์
37ทพญ. นภัสวรรณ หอมนาน
38ทพ. อุเทน ฟองวาริน
39ทพ. พิทักษ์ กองกมล
40ทพญ. มาริสา งามสมบัติเจริญ
41ทพญ. ทับทิม เชื้อหมอ
42ทพญ. พิชชา ธรรมจักร์
43ทพญ. ณัฐชา จริยมานะ
44ทพญ. กันต์ฤทัย รักษ์ตระกูล
45ทพญ. ธิดารัตน์ วัฒนประคัลภ์
46ทพญ. ปรารถนา ตั้งวัฒนาชุลีพร
47ทพ. ณรงค์ หวังผลพัฒนศิริ
48ทพญ. ภิญญดา สินสมุทร
49อ.ทพญ.ดร. ทัศน์ทวี เข็มวงษ์
50ทพญ. ศิตา แสนหมุด
51ทพญ. ปภาวรินท์ ตีระจินดา
52ทพ. ภัทรพงศ์ เตชะสำราญ
53ทพญ. สุภัค มิ่งรตากุล
54ทพญ. จิดาภา ชัยวร
55ทพญ. มนฑกานต์ เศรษฐวุฒิไกร
56อ.ทพ. ทัศไนย สุขเบญจา
57ทพ. ภาสพงศ์ จันทรรวงทอง
58ทพญ. ภัทรกันย์ เทียนเครือ
59ทพญ. อารยา กิ่วแก้ว
60ทพญ. นวรัตน์ สมิทธากร
61ทพญ. สโรชา บัณฑรวรพันธุ์
62ทพญ. ธัญญานุช เรียนปิงวัง
63ทพญ. ปัทมา กิติกุศล
64ทพ. ณัฐดนัย พงศ์สุเสนีย์
65ทพญ. นพวรรณ หวังสุดดี
66ทพญ. ศุภิสรา สุวรรณนันท์
67ทพ. อุเทน กล่ำอุ่น
68ทพญ. อัญ​ญ​รัตน์​ แพง​จันทร์​
69ทพ. นพณัช เจ้าพิทักษ์วงศ์
70ทพ. วิกรานต์ แสงอุบล
71ทพญ. ปริญญารัตน์ เพ็งพุฒ
72ทพ. พศวัต ฉายประยูรโกศล
73ทพญ. กมลภัทร สุขมี
74ทพ. ธนทัต ศศิพงศ์อนันต์
75ทพญ. พันไมล์ เพชรประดับ
76ทพญ. อภิญญา คนฉลาด
77ทพ. ไพศาล รัตนเรืองวิโรจน์
78ทพญ. ธัญธิดา แก่นไชย
79ทพญ. อริศรา ชำนาญการ
80ทพ. เพิ่มศักดิ์ พรอรรถพันธ์
81ทพญ. พศวีร์ พรหมศิริ
82ทพญ. เทพวาภรณ์ ธรรมแงะ
83ทพ. วัชรพล สมดี
84ทพญ. วิรดา วานิชรัตน์
85ทพญ. ฟ้าใส บวรสิริเกษม
86ทพญ. ฐานิดา ปุญญฤทธิ์
87ทพญ. จตุรพิธพร บวร
88ทพญ. ภาวิดา วัฒนายิ่งสกุล
89ทพญ. น้ำทิพย์ แซ่ตั้ง
90ทพญ. ยอดใจ ยอดอินทร์
91ทพญ. รสธร ศรีธิมากุล
92ทพ. สหรัฐ ไชยมงคล
93ทพ. อติกานต์ เร่งเพียร
94ทพญ. ชิดชญา ศิริวัฒน์
95ทพญ. ศิริกาญจน์ เหทจามร
96ทพญ. นาดียา ทองประดับ
97ทพ. พชร อินทรการุณเวช
98ทพญ. รัตน์ธญา สุวรรณชวลิต
99ทพ. นิติ หงษ์เทียบ
100ทพญ. ณัชชา ตันติแสงอรุณ
101ทพญ. สัจจาพร ทิพกร
102ทพญ. ณัฐรดา กาญจนาปัจจ์
103อ.ทพญ.ดร. วรรณกมล ปัญญารักษ์
104ทพ. สรพงศ์ ชื่นสมบัติ
105ทพ. ไตรสิทธิ์ ธนนท์วงศ์วรา
106ทพญ. ศุภลักษณ์ อยู่สุข
107ทพญ. วีริยา จิระวโรภาส
108ทพ. ฐาน์ฐณัฐ เมธีธัชกุล
109ทพ. พรพรรธน์ มันตะสูตร
110ทพญ. ศิรดา พงศ์ธีรโรจน์
111ทพญ. วัลลภา เวชวงศ์วาน
112ทพญ. กนกวรรณ วิวัฒน์เจริญ
113ทพญ. กานต์รวี รังสิตเสถียร
114ทพญ. สโรชา มูลน้อย
115ทพญ. ชนาภา ดำเกิงสุนทร
116ทพญ. ศศิธร น้อยเผ่า
117ทพ. ณัฏฐวัชร จิระเวชกิจกุล
118ทพญ. ธันย์ชนก ศิริปจะนะ
119ทพ. อาทิตย์ ศรีคชา
120ทพญ. นันท์พัชร์ กรุยรุ่งโรจน์
121ทพญ. กษิรา เทียนส่องใจ
122ทพ. ปรัตถกร บุญครอง
123ทพญ. ศรัณยา พลศรี
124ทพญ. ชาลินี สระคูพันธ์
125ทพญ. อารดา น้อยหัวหาด
126ทพญ. อลิสา ศรีสัมฤทธิ์
127ทพญ. กีรติ เคนสุโพธิ์
128ทพญ. สุรีพร งามบุญศิริสิงห์
129ทพญ. พิชญา ปรักกมกุล
130ทพญ. ปิยะนีย์ ธารธนานนท์
131ทพญ. พิธามญช์ รัตนชัยสิทธิ์
132ทพญ. พรพรรณ เชาวนกิจโกศล
133ทพญ. เบญจพร มโนสุทธิกิจ
134ทพญ. ศศกร รพีธนธร
135ทพญ. ธีรารัตน์ ฟูมูลเจริญ
136ทพญ. นภสร ดิสโร
137ทพญ. ณัฐธารินทร์ แสงเดือน
138ทพญ. กอบกาญจน์ อินทราวุธ
139ทพญ. กิติยา ไชยวรรณ์
140ทพญ. ปิยพร ชวพันธุ์
141ทพญ. พิเชฐสุดา ธนูสิงห์
142ทพญ. วริยา สีหะวงษ์
143ทพญ. พันธ์นภา จิตติมณี
144ทพญ. ศศิวิมล ชาติประสพ
145ทพญ. จุฑาทิพย์ นามแสง
146ทพญ. สุภัค วงษ์วรสันต์
147ทพญ. ธนาฒย์ ธีรวัตรวาทิน
148อ.ทพญ.ดร. บุษยสิทธิ์ พงษ์พิจิตร
149ทพ. พลาพัฒน์ พิงคำขา
150ทพญ. ปริญญา ศรีปุริ
151ทพญ. ชิดชนก อั้ง
152ทพ. ปาน สุนาเคน
153ทพญ. Souphavady Ladparkdy
154ทพญ. กัลยรัตน์ สุธีระวัฒนกุล
155ทพญ. จงรัก นาคสีสุก
156ทพญ. จิตรเรขา สัมพันธรัตน์