Library Hours

Mon-Fri 8:30am-6:30pm
(Mon-Fri 8:30am-8:30pm 1 month before final exam)
(Sat-Sun 10:00am-6:00pm 1 month before final exam) Closed on Public Holidays

NEW BOOKS MORE

LIBRARY NEWS MORE

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ ปิดให้บริการ วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ ปิดให้บริการ วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เนื่องจากบุคลากรเข้าร่วม กิจกรรมสัมมนาวันวิชาการ บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566

ห้องสมุดขอเชิญชวนผู้ใช้บริการเสนอซื้อหนังสือเพื่อพิจารณาจัดซื้อเข้าห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2567

-

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ ปิดให้บริการ วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ ปิดให้บริการ วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566 เนื่องใน วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

LIBRARY ACTIVITIES MORE

ห้องสมุดต้อนรับและนำชมให้แก่นักศึกษาทันตแพทย์ระดับปริญญาตรี จาก Tohoku University, Japan จำนวน 4 คน

ห้องสมุดต้อนรับและนำชมให้แก่นักศึกษาทันตแพทย์ระดับปริญญาตรี จาก Tohoku University, Japan จำนวน 4 คน

บริการตระกร้าหนังสือใหม่สู่สาขาวิชา

ห้องสมุดจัดบริการตะกร้าหนังสือใหม่สู่ภาควิชา/สาขาวิชา เป็นการนำหนังสือใหม่ที่แต่ละสาขาวิชาเสนอซื้อในปีงบประมาณนี้และออกให้บริการเรียบร้อยแล้วทั้งหนังสือฉบับพิมพ์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ใส่ตะกร้านำไปแนะนำถึงภาควิชาตามเวลาที่นัดหมายไว้

ห้องสมุดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Dentistry Library Class ประจำเดือนมิถุนายน 2566

ห้องสมุดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote 20 และการสืบค้นข้อมูล (Searching for Research) ให้แก่นักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา ในวันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-11.00น.