แจ้งตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐในระบบ E-Filing โดยขอให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่ม A และ B ที่ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์เข้าไปตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐในระบบ E-Filing

  • February 1, 2021
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วย กองบริหารงานบุคคล ส่งสำเนาหนังสือจากกรมบัญชีกลาง เรื่อง ขอตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐในระบบ E-Filing โดยขอให้ผู้มีสิทธิ(เจ้าตัว) ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่ม A และ B ที่ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าไปตรวจสอบข้อมูลของตนเองและบุคคลในครอบครัวในระบบ E-Filing ได้ที่ https://pws.cgd.go.th/EFiling/login.jsf ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ งานบริหารทั่วไปได้แจ้งเวียนรายชื่อผู้มีสิทธิให้ส่วนงานต้นสังกัดทางเอกสารแล้ว หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่องานบริหารทั่วไป (นางสาวณภัคสุรางค์ ธนาณิศสุรางค์ โทร. 44482)

สำเนาบันทึก เรื่อง ขอตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ในระบบ E-Filling

วิธีการเข้าระบบ E-Filing

คู่มือการตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐสำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ (กรมบัญชีกลาง)

แบบ 7127 คำขอเพิ่มปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ