ขอแสดงความยินดีกับ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ทพญ.ดร.สิริพร ฉัตรทิพากร สังกัดภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาที่ได้รับ “รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก” ประจำปีการศึกษา 2563

  • January 22, 2021
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ทพญ.ดร.สิริพร ฉัตรทิพากร

สังกัดภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาที่ได้รับ
“รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก” ประจำปีการศึกษา 2563
(กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาโท)

หัวข้อเรื่อง“ผลของตัวยับยั้งกระบวนการเนครอพโทซิสต่อกระบวนการเรียนรู้จดจำและพยาธิสภาพในสมองของหนูขาวที่มีภาวะอ้วนและดื้อต่ออินซูลินจากการเหนี่ยวนำด้วยอาหารไขมันสูง“
(นางสาวเกวรินทร์ จินาวงค์ รหัสประจำตัว 600731048 สาขาวิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์)