ขอแสดงความยินดีกับ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ทพญ.ดร.สิริพร ฉัตรทิพากร สังกัดภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษาที่ได้รับ “รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก” ประจำปีการศึกษา 2563

  • January 22, 2021
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ทพญ.ดร.สิริพร ฉัตรทิพากร

สังกัดภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษาที่ได้รับ
“รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก” ประจำปีการศึกษา 2563
(กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาเอก)

จากหัวข้อเรื่อง “ผลของการเปลี่ยนแปลงเชื้อประจำถิ่นภายในลำไส้ต่อการเรียนรู้จดจำและการทำงานของไมโคร

เกลียในหนูอ้วนที่ดื้อต่ออินซูลิน ซึ่งมีหรือไม่มีภาวะพร่องเทสโทสเทอโรน”
(นายฐิติกร จันทร์ไชย รหัสประจำตัว 580751023 สาขาวิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์)