ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ทพญ.ดร.อภิรุม จันทน์หอม อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทันตรังสีวิทยา ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป​

  • October 5, 2020
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ทพญ.ดร.อภิรุม จันทน์หอม อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทันตรังสีวิทยา ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป