สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนทันตแพทย์ผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการภาคบรรยายและปฏิบัติการ เรื่อง “From Basic to the Master in Operative Dentistry: Direct Restoration”

  • June 30, 2020
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนทันตแพทย์ผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการภาคบรรยายและปฏิบัติการ เรื่อง “From Basic to the Master in Operative Dentistry: Direct Restoration”
วิทยากรโดย ผศ.ทพ.ดร.สิทธิกร คุณวโรตม์, อ.ทพ.วัชรพงษ์ อริยเกรียงไกร และคณาจารย์จากสาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ
ณ ห้องบรรยาย 6 อาคาร 2 ชั้น 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับจำนวนจำกัด

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 หัวข้อ Class IV Direct Composite
ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท
ลงทะเบียนด้วยตนเองได้ที่ http://web1.dent.cmu.ac.th/thai/ce_new/index.php…

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 หัวข้อ Class II Direct Composite
ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท
ลงทะเบียนด้วยตนเองได้ที่ http://web1.dent.cmu.ac.th/thai/ce_new/index.php…

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์: 053-944429, 098-7890234
E-mail: cedentcmu@yahoo.com