​ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนางานวิจัย (Research Club) ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563เวลา 12.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมกรรมการคณะฯ ชั้น 2 อาคาร 7 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • February 21, 2020
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนางานวิจัย (Research Club) ประจำปีงบประมาณ 2563

ในหัวข้อเรื่อง

1.) “Pulpal anesthesia in pediatric patients following supplemental mandibular buccal infiltration in vital permanent mandibular molars with deep caries” วิทยากรโดย ผศ.ทพญ.ภาพิมล ชมภูอินไหว

2.) “Retrospective Evaluation of the Clinical Outcomes and Patient and Parental Satisfaction with Resin Strip Crowns in Primary Incisors” วิทยากรโดย ผศ.ทพญ.ชนิกา แมนมนตรี

ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563เวลา 12.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมกรรมการคณะฯ ชั้น 2 อาคาร 7 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้ที่ QR Code หรือติดต่อ คุณกรองกาญจน์ ใจคำปัน (งานวิจัย) โทร 053-944 421 ภายในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563