ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟัง “กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การลาศึกษาต่อของหมอฟัน” ในวันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมกรรมการประจำคณะฯ ชั้น 2 อาคาร 7

  • February 1, 2020
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟัง “กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การลาศึกษาต่อของหมอฟัน”

หัวข้อการบรรยาย
-การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การลาศึกษาต่อ โดย อ.ทพ.ดร.กิตติพงศ์ เลาสุวรรณ์ สาขาวิชา Applied Oral Sciences Periodontology จากสถาบัน The University of Hong Kong ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

-การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การลาศึกษาต่อ โดย อ.ทพญ.ดร.ปิ่นปินัทธ์ วณิชย์สายทอง สาขาวิชา PhD in Dental Public Health/ Community Dentistry จากสถาบัน The University of Manchester ประเทศสหราชอาณาจักร

-การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การลาศึกษาต่อ โดย อ.ทพญ.ดร.อนงค์วีณ์ ลีวะนันทเวช สาขาวิชา Periodontology จากสถาบัน Tokyo Medical and Dental University ประเทศญี่ปุ่น

ในวันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 – 14.00 น.
ณ ห้องประชุมกรรมการประจำคณะฯ ชั้น 2 อาคาร 7
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนด้วยตัวเองได้ที่ QR Code
ภายในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563