ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนางานวิจัย (Research Club) ประจำปีงบประมาณ 2563 ในหัวข้อเรื่อง “Current status of cannabis industry in the world and how we are” ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 12.00 - 14.00 น.

  • December 18, 2019
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนางานวิจัย (Research Club) ประจำปีงบประมาณ 2563 ในหัวข้อเรื่อง “Current status of cannabis industry in the world and how we are” วิทยากรโดย Mr.Philippe Normandin และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 12.00 - 14.00 น. ณ ณ ห้องบรรยายบัณฑิตศึกษา 2 ชั้น 4 อาคาร 5 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้สนใจติดต่อลงทะเบียนได้ที่ QR Code หรือติดต่อ นางสาวกฤตพร ปาลี (งานวิจัย) โทร. 44421 ภายในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563