ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง “Contemporary Bone Graft Techniques for Dental Implant: A Concise Course” ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2562 และวันที่ 18-19 มกราคม 2563 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • October 25, 2019
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง “Contemporary Bone Graft Techniques for Dental Implant: A Concise Course” ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2562 และวันที่ 18-19 มกราคม 2563 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับจำนวนจำกัดเพียง 15 ท่านเท่านั้น !!!
ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตรเพียง 55,000 บาท
ลงทะเบียนได้ที่ http://web1.dent.cmu.ac.th/thai/ce_new/index.php?r=site%2Fseminar&id=47&fbclid=IwAR0EtkzGSzgh-RF2jPv7-mDEHKHh9KagfgSYFPCiI5wmps_AmHOk3MmwtQw