ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมวิชาการ เรื่อง "โดดเด่นกับงานทันตกรรมประดิษฐ์ แบบไม่โดดเดี่ยว ภาค 2: All about Complete Dentures and Removable Partial Prosthodontics” ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562

  • August 28, 2019
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมวิชาการ เรื่อง "โดดเด่นกับงานทันตกรรมประดิษฐ์ แบบไม่โดดเดี่ยว ภาค 2: All about Complete Dentures and Removable Partial Prosthodontics” ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม http://web1.dent.cmu.ac.th/thai/ce_new/index.php?r...