​ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนาฯ (Research Club) ประจำปีงบประมาณ 2562 ในหัวข้อเรื่อง “Digital Dentistry at School of Dentistry, National Yang-Ming University” วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 - 14.00 น.

  • August 9, 2019
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนาฯ (Research Club) ประจำปีงบประมาณ 2562

ในหัวข้อเรื่อง “Digital Dentistry at School of Dentistry, National Yang-Ming University”

วิทยากรโดย
-อ.ทพญ.วรรณภา จินาเดช
อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก
-อ.ทพญ.กชกร บุญยะเลขา
อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา สาขาวิชาปริทันตวิทยา

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมกรรมการคณะฯ ชั้น 2 อาคาร 7 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้สนใจติดต่อลงทะเบียนได้ที่ นางสาวกรองกาญจน์ ใจคำปัน (งานวิจัย) โทร. 053-944421, 053-944428 ภายในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562