ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วม โครงการสัมมนาอาจารย์ ในหัวข้อเรื่อง “Show & Share teaching and learning for 21st century learner” ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00-16.30 น. ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 4 อาคาร 6

  • August 8, 2019
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วม โครงการสัมมนาอาจารย์ ในหัวข้อเรื่อง “Show & Share teaching and learning for 21st century learner”

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00-16.30 น. ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 4 อาคาร 6 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

*** ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน