ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การอ่านวิเคราะห์ผลงานตีพิมพ์เชิงวิชาการและการทบทวนแบบเป็นระบบ (systematic review) ในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00-12:00 น. ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 4 อาคาร 6

  • June 12, 2019
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

เรียนเชิญ คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การอ่านวิเคราะห์ผลงานตีพิมพ์เชิงวิชาการและการทบทวนแบบเป็นระบบ (systematic review)

วิทยากร โดย รศ.ทพ.ดร. ชาญคริตสาธร ผู้เชี่ยวชาญด้าน Endodontic Research, La Trobe University

ในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00-12:00 น. ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 4 อาคาร 6 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริการการศึกษาฯ โทร.053-944427