​สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง “From Basic to the Master in Operative Dentistry” ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2562

  • June 11, 2019
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนคณาจารย์ ทันตแพทย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง “From Basic to the Master in Operative Dentistry” ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องบรรยายบัณฑิตศึกษา 4 และห้องปฏิบัติการ 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม http://web1.dent.cmu.ac.th/thai/ce_new/index.php…