ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

  • March 24, 2023
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นและส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ความพร้อมรับผิด ปราศจากการทุจริตคอรัปชัน เน้นการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อสร้างความเข้าใจและการรับรู้ข่าวสารอย่างทั่วถึง