No Gift Policy

  • March 18, 2023
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามนโยบาย

งดการให้ ไม่รับของขวัญ ในทุกเทศกาล และโอกาสสำคัญต่างๆ