ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวนิชาพร ต่อสุวรรณ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ แขนงวิชาทันตกรรมบูรณะ วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 - 14.30 น. ผ่านระบบ zoom

  • August 16, 2021
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวนิชาพร ต่อสุวรรณ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาทันตแพทยศาสตร์ แขนงวิชาทันตกรรมบูรณะ ในหัวข้อเรื่อง “ผลของระยะเวลาในการใช้กรดไฮโดรฟลูออริกกัดต่อค่าความแข็งแรงยึดเฉือนระดับจุลภาคระหว่างเรซินซีเมนต์และลิเทียมไดซิลิเกตกลาสเซรามิกส์ชนิดใหม่
(Effect of Hydrofluoric Acid Etching Time on Microshear Bond Strength Between Resin Cement and New Lithium Disilicate Glass Ceramics)

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 - 14.30 น. ผ่านระบบ zoom
Topic: สอบปกป้องวิทยานิพนธ์ Join Zoom Meeting
Meeting ID: 957 0333 6711
Passcode: 23082020