แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ​ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผู้จัดทำ

งานประชาสัมพันธ์

ติดต่อ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-944440

เอกสารประกอบ

  1. 6.แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย-01.pdf Download

QRCODE